top of page

รีวิวเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก

คุณมาลี อำพนวิพุธ

คุณปรีชา ธรรมพิภพ

คุณธีระ แพสถิตถาวร

คุณเจี๊ยบ ร้านสุขภาพไทย

คุณประเสริฐ ภมรสูตร

คุณอริยพร พนากิจกุล

คุณอมร อภิธนาคุณ

รางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันนักประดิษฐ์ไทย พ.ศ.2550

Back to Top

bottom of page