top of page

รีวิวเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวก

คุณรัชนี จารุจินดา

คุณอมร อภิธนาคุณ

คุณรสนา โตสิตระกูล

คุณประภาส ชัยวัฒนยน

คุณสมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล

คุณอาภรณ์ น่องสูงเนิน

คุณคุณากร เมฆใจดี

คุณชันษา ธีระชัยกุลพาณิช

คุณส่วน ดวงจันทร์

คุณนฤมล เลิศธนะแสงธรรม

คุณสมหวัง บุญทองรุ่งทวี

คุณสุดาพร ตั้งกิจวนิชกุล

คุณบัญชา ชีพพาณิช

คุณสุรชัย โสตถีวรกุล

รางวัลเกียรติคุณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันนักประดิษฐ์ไทย พ.ศ.2550

Back to Top

bottom of page